Traductions « valenciano »-français 6/11 – María Josep Escrivà

Traduction par Beatriz Marrodán Verdeguer et Miguel Angel Real

María Josep Escrivà (1968)

Elegia de l’amor II

Haurà de ser l’oblit el primer pas
del desamor. El buit als peus de l’alba
com una fel ferotge ensenyorint-se
de la son, com la por desordenada
que s’acomoda al llit quan el silenci
de la casa s’estén irrespirable.
Potser sobreviurà en aquelles hores
una aroma remota de gesmil
com una sort petita i molt cansada,
la sort primera de tota una vida
que és sort només perquè existeix amb ella.
Demà eixirà al carrer i dels balcons
caurà la llum a dolls just al davant
dels seus passos. Haurà de ser la llum
més nova i feridora que mai s’haja
enderrocat a sobre d’una dona,
encara que els records la perseguesquen
com ombres invertides del seu dol
indefugible. Així haurà de ser
el desamor, fins que l’oblit s’impose
com a l’inici just de l’alegria.
I l’alba la sorprenga amb els peus nus,
lliures en el miracle que és tornar
a començar.

Elégie d’amour II

Il faudra que l’oubli soit la première étape
du manque d’amour. Le vide au pied de l’aube
comme une bile féroce prenant possession
du sommeil, comme la peur désordonnée
qui s’installe dans le lit quand le silence
de la maison s’étend, irrespirable.
Peut-être qu’il survivra à ces heures
un lointain parfum de jasmin
comme une petite chance très fatiguée,
la première chance de toute une vie
qui n’est de la chance que parce qu’elle existe avecelle.
Demain, elle sortira dans la rue et depuis les balcons.
la lumière tombera en torrents juste devant
ses pas. Il faudra que ce soit la lumière
la plus récente et la plus blessante qui ait jamais été
renversée sur une femme,
même si les souvenirs la hantent
comme des ombres inversées de son deuil
inéluctable. C’est ainsi qu’il devra être
le manque d’amour, jusqu’à ce que l’oubli s’impose
comme le début légitime de la joie.
Et quand l’aube la surprendra pieds nus,
libres dans le miracle du recommencement.

 

***

 

Ombres

Tristeses apegaloses
d’un record infinit
es dibuixen sobre una paret
neta com taca de neu:
i ara esquincen la pell del vent
i tracen en l’aire camins d’ombres
en direcció al regne
tions que sobrevisqueren al xop
dels somnis sense nom

 

Ombres

Des tristesses poisseuses
d’un souvenir infini
se dessinent sur un mur
propre comme une tache de neige :
des troncs qui ont survécu à l’humidité
et qui maintenant déchirent la peau du vent
et tracent dans l’air des chemins d’ombres
en direction du royaume
des rêves sans nom.